Erasmus+

Erasmus+ je souhrnný název pro aktivity a partnerství podporované Evropskou unií. Na naší škole proběhly projekty mezinárodní spolupráce se školami ve Španělsku, Velké Británii, Norsku a Švédsku. Tematicky se zaměřujeme na dobrovolnictví a ochranu životního prostředí.

„Zapojení v projektu mi dalo hodně – zlepšila jsem se v angličtině, našla si nové kamarády napříč zeměmi, naučila jsem se nebát a snažit se prosadit. Na Erasmu mám nejradši to poznávání nových věcí, ať už lidí, míst, nebo památek. Když se zapojíte do projektu, na začátku nikdy moc nevíte, s kým se setkáte nebo kam se podíváte, a to je to kouzlo. Jediná jistá věc je, že se hodně nasmějete, užijete si to a vytvoříte si spoustu skvělých vzpomínek.“

Eva Plačková


SGO jako součást Erasmus Family. Rok 2

Slezské gymnázium Opava získalo rovněž v druhém roce Erasmus+ programového období 2021 -2027
dotaci na realizování projektových aktivit žáků a pedagogů.

Akreditovaný projekt: 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000052705 v rámci programu Erasmus+, klíčová akce
1: Vzdělávací mobilita jednotlivců.

Projekt trvá po dobu 15 měsíců od 01. 06. 2022 do 31. 08. 2023.
Slezské gymnázium tak rozšiřuje síť partnerských škol v Evropě. Aktuálně škola spolupracuje s 15 partnerskými školami z Norska, Švédska, Holandska, Španělska, Německa, Francie a Itálie.
Pedagogové Slezského gymnázia se vzdělávají v zahraničí v jazykových a odborných kurzech v Irsku,
Řecku, Španělsku, Francii, Maltě, Belgii a Itálii. Současně naše škola přijímá žáky a pedagogy ze
zahraničí v rámci společných projektů, job shadowingu a krátkodobých vzdělávacích výukových
mobilit.


Projekt v novém programovém období
Erasmus+ 2021 – 2027

Slezskému gymnáziu Opava, jako akreditované škole v programu Erasmus+, byla schválena žádost pro projekt v období od 1.9. 2021 do 31.12.2022 Projekt Rok 1. Sektor K121.

Škola bude v projektu realizovat vzdělávací aktivity a mobility v zahraničí pro žáky a pedagogy jako je job shadowing, jazykové kurzy, odborné kurzy, krátkodobé a dlouhodobé žákovské vzdělávací mobility, včetně výuky na zahraniční škole, přípravné návštěvy apod. Součástí projektu bude také společná práce v platformě eTwinning.

Slezské gymnázium Opava v projektu spolupracuje se zahraničními školami a vzdělávacími institucemi z Norska, Švédska, Itálie, Španělska, Francie, Irska, Malty, Belgie a Rakouska.

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA121-SCH-000007917


Společné vzdělávání a sdílení zkušeností
na Slezském gymnáziu v Opavě

Název projektu: Společné vzdělávání a sdílení zkušeností na Slezském gymnáziu v Opavě

Projekty mobility osob Klíčová akce 1 (KA1)

Registrační číslo: projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077181

Začátek projektu: 1. 9. 2020

Konec projektu: 31. 12. 2022

Projekt Společné vzdělávání a sdílení zkušeností na Slezském gymnáziu v Opavě zvýší kvalitu poskytovaného vzdělávání na Slezském gymnáziu Opava, zvláště pak je prioritou podpořit a mentorovat výuku cizích jazyků. Cílem projektu je propojit výuku s novými aktivitami a podpořit mezipředmětové vztahy. Přivést pedagogy k užší, vzájemné spolupráci a výměně zkušeností. Hlavními plánovanými aktivitami jsou jazykové kurzy (7 mobilit) pro pedagogy nejazykáře a koordinátora projektu ve Spojeném království a dále pak jazykově-metodický kurz ve Francii (1 mobilita). Celkem se jedná o osm zahraničních mobilit.

Dlouhodobý přínos projektu se projeví v kvalitnější výuce cizích jazyků, důraz bude kladen zejména na učení se na straně studentů (learning), nikoliv na vyučování na straně učitele (teaching). Tento projekt kompletuje plán rozvoje školy a osobního rozvoje učitelů v oblasti cizích jazyků. Dále posiluje internacionalizaci školy, kdy z pohledu okrajového regionu je pro školu žádoucí a potřebná mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností.


Erasmus+, Reformy a systémy vzdělávání KA3 – Strukturovaný dialog

Název projektu: Dialogue between us

Registrační číslo: 2018-3-CZ01-K347-059820

Začátek projektu: 1. 1. 2019

Konec projektu: 30. 6. 2021

Účastníci projektu: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace (koordinátor projektu), Devonport High School for Boys, Academy Trust, Plymouth, Velká Británie.

Projekt Dialogue between us je zaměřený na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže.

Partneři zvolili legislativní postup shora dolů, to znamená setkání s europoslanci, národními poslanci a na závěr s lokálními členy zastupitelstev. Na konci projektu tak seznámí účastníci projektu s legislativou, svými poznatky a zkušenosti místní politiky s cílem upravit osvětlení, nebo navrhnout řešení na místní úrovni. Během první mobility se setkají v Bruselu s europoslanci, kteří mají na starost životní prostředí. Poté dojde k mezinárodnímu setkání v Praze, kde bude představeno téma na půdě Poslanecké sněmovny, Magistrátu města Prahy a Ministerstva životního prostředí. V průběhu mobility v Opavě a v Plymouth dojde k setkání s místními politiky.

V přípravné fázi projektu účastníci nastudují problematiku světelného smogu, seznámí se s dostupnou literaturou, legislativou, provedou sběr informací, měření, naměřené výsledky srovnají s celosvětovou databázi (Sky Quality Meter Database), zpracují a vyhodnotí výsledky, převedou je v grafy, provedou subjektivní pozorování oblohy, vyhledají možnosti nápravy (pouliční lampy, supermarkety, přechody pro chodce, památky, průmyslové areály, reklamní poutače a pouliční lampy u bytových domů, které svítí lidem přímo do ložnic), připraví prezentaci a argumenty pro diskuzi s politiky a setkání s partnerskou školou. Zajistí potřebnou publicitu projektu. Seznámí se s osobnostmi, politiky zapojenými do projektu a jejich práci. Vytvoří logo projektu.

V průběhu realizace mobilit pak dojde k samotnému setkání s politiky na půdě jednotlivých institucí, kdy součástí bude také prohlídka a seznámení se s prostředím, ve kterém politici pracují a jednají.

Po setkání provedou účastníci evaluaci, své zkušenosti budou publikovat v tisku, na webu školy, na blogu, dnech otevřených dveří, na setkání se spolužáky apod.

Cílem projektu je především setkat se s politiky na všech úrovních, zjištění, že takováto setkání jsou přínosná pro obě strany, kdy mladý člověk musí vnímat politiku jako nástroj pro změnu života k lepšímu. Pro politika je důležité, zjistit, jak je vnímán a jaký obraz vyvolává zvláště u kritické mládeže. Pokud jde o tematickou stránku, tak jde o nové téma, které v našich lokalitách nebylo řešeno a veřejnost má o něm velmi málo informací. Součástí projektu je také pracovní aktivita, pochůzky emisařů v lokalitách místa bydliště, monitoring a debaty s lidmi. Cílem projektu „Dialogue between us“ je rozšíření informovanosti o stavu světelného znečištění a možnostech ochrany a vzdělávání v oblasti přírodních věd.


Slezské gymnázium Opava je akreditovanou školou v programu Erasmus+ pro období 2021 – 2027

Slezské gymnázium Opava získalo akreditaci Erasmus+ v sektoru školního vzdělávání.  Škola má sestavený Plán Erasmus zaměřený na svůj další rozvoj a na realizaci vysoce kvalitních mobilit. Akreditace zjednodušuje administrativní proces podávání žádostí v programu Erasmus+ pro zahraniční mobility žáků a pedagogů.

Číslo akreditace: 2020-1-CZ01- KA120-SCH-094220

Pro naše žáky to znamená, že se v následujících letech mohou těšit na celou řadu mezinárodních příležitostí, například na týdenní vzdělávací pobyty na partnerských zahraničních školách, nabídky krátkodobých i dlouhodobých studijních stáží či setkání s našimi zahraničními kolegy, kteří navštíví Slezské gymnázium v rámci pracovních výměnných pobytů. Pro vyučující znamená akreditace možnosti dalšího vzdělávání, ať už v jazykové oblasti, nebo v odborné sféře.