Erasmus+

Co nám napsali z partnerské školy:

I really want to thank you for everything you did for us that week and I also want to congratulate you on the organization that was excellent and perfect!! All the activities, the trips and tours we did were really interesting and well planned, well structured and well organized! Everything was perfect!!
We had a really exciting  and engaging experience there in Opava!  You and your colleagues were all very kind, friendly, warm and helpful with us. Our students are very happy and satisfied about this experience and they are really grateful for the kind and welcoming hospitality the families and your students gave them. Congratulations also for your high-level expertise and proficiency!! We will never forget this wonderful experience in Opava!!
I really liked your school, the Slezské Gymnàzium, and the way you work.

Marilena Parisi, teacher from Alba, Italy


Slezské gymnázium Opava na vlně Erasmu+: Rok 3

Slezské gymnázium Opava získalo rovněž ve třetím roce programu Erasmus+ programového období
2021–2027 dotaci na realizování projektových aktivit žáků a pedagogů.

Akreditovaný projekt: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000116707 v rámci programu Erasmus+, klíčová akce 1:
Vzdělávací mobilita jednotlivců

Projekt trvá 15 měsíců od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2024. Slezské gymnázium rozšiřuje síť partnerských škol
v Evropě. Aktuálně spolupracuje s 18 partnerskými školami ze Švédska, Holandska, Španělska, Francie,
Polska a Itálie. Pedagogové Slezského gymnázia se vzdělávají v zahraničí v jazykových a odborných
kurzech v Irsku, Španělsku, Francii, Rakousku, Itálii a na Islandu. Současně naše škola přijímá žáky a
pedagogy ze zahraničí v rámci společných projektů, job shadowingu, krátkodobých vzdělávacích
výukových mobilit, skupinových mobilit a pozvaných odborníků.

Slezské gymnázium pravidelně pořádá setkání Erasmus žáků a pedagogů s veřejností v rámci
Středečních přednášek se Slezským gymnáziem Opava v Klubu ART v Opavě.


Slezské gymnázium získalo ocenění Cenu DZS 2022

Slezské gymnázium získalo cenu Domu zahraniční spolupráce (DZS) za rok 2022 za mezinárodní projekt “Dialogue between us” v kategorii Participace v programech mezinárodního vzdělávání Erasmus+, eTwinning, CEEPUS, Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, Evropský sbor solidarity, AKTION, Study in Czechia, Fondy EHP.

Celkem bylo nominováno 36 projektů a oceněno 6 projektů z celé České republiky.

Ocenění bylo předáno na slavnostním večeru 23.3.2023 ve Slovanském domě v Praze za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Vladimíra Balaše.


SGO jako součást Erasmus Family. Rok 2

Slezské gymnázium Opava získalo rovněž v druhém roce Erasmus+ programového období 2021 -2027
dotaci na realizování projektových aktivit žáků a pedagogů.

Akreditovaný projekt: 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000052705 v rámci programu Erasmus+, klíčová akce
1: Vzdělávací mobilita jednotlivců.

Projekt trvá po dobu 15 měsíců od 01. 06. 2022 do 31. 08. 2023.Slezské gymnázium tak rozšiřuje síť partnerských škol v Evropě. Aktuálně škola spolupracuje s 15 partnerskými školami z Norska, Švédska, Holandska, Španělska, Německa, Francie a Itálie. Pedagogové Slezského gymnázia se vzdělávají v zahraničí v jazykových a odborných kurzech v Irsku,Řecku, Španělsku, Francii, Maltě, Belgii a Itálii. Současně naše škola přijímá žáky a pedagogy ze zahraničí v rámci společných projektů, job shadowingu a krátkodobých vzdělávacích výukových mobilit.


Projekt v novém programovém období
Erasmus+ 2021 – 2027

Slezskému gymnáziu Opava, jako akreditované škole v programu Erasmus+, byla schválena žádost pro projekt v období od 1.9. 2021 do 31.12.2022 Projekt Rok 1. Sektor K121.

Škola bude v projektu realizovat vzdělávací aktivity a mobility v zahraničí pro žáky a pedagogy jako je job shadowing, jazykové kurzy, odborné kurzy, krátkodobé a dlouhodobé žákovské vzdělávací mobility, včetně výuky na zahraniční škole, přípravné návštěvy apod. Součástí projektu bude také společná práce v platformě eTwinning.

Slezské gymnázium Opava v projektu spolupracuje se zahraničními školami a vzdělávacími institucemi z Norska, Švédska, Itálie, Španělska, Francie, Irska, Malty, Belgie a Rakouska.

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA121-SCH-000007917


Společné vzdělávání a sdílení zkušeností
na Slezském gymnáziu v Opavě

Název projektu: Společné vzdělávání a sdílení zkušeností na Slezském gymnáziu v Opavě

Projekty mobility osob Klíčová akce 1 (KA1)

Registrační číslo: projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077181

Začátek projektu: 1. 9. 2020

Konec projektu: 31. 12. 2022

Projekt Společné vzdělávání a sdílení zkušeností na Slezském gymnáziu v Opavě zvýší kvalitu poskytovaného vzdělávání na Slezském gymnáziu Opava, zvláště pak je prioritou podpořit a mentorovat výuku cizích jazyků. Cílem projektu je propojit výuku s novými aktivitami a podpořit mezipředmětové vztahy. Přivést pedagogy k užší, vzájemné spolupráci a výměně zkušeností. Hlavními plánovanými aktivitami jsou jazykové kurzy (7 mobilit) pro pedagogy nejazykáře a koordinátora projektu ve Spojeném království a dále pak jazykově-metodický kurz ve Francii (1 mobilita). Celkem se jedná o osm zahraničních mobilit.

Dlouhodobý přínos projektu se projeví v kvalitnější výuce cizích jazyků, důraz bude kladen zejména na učení se na straně studentů (learning), nikoliv na vyučování na straně učitele (teaching). Tento projekt kompletuje plán rozvoje školy a osobního rozvoje učitelů v oblasti cizích jazyků. Dále posiluje internacionalizaci školy, kdy z pohledu okrajového regionu je pro školu žádoucí a potřebná mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností.


Erasmus+, Reformy a systémy vzdělávání KA3 – Strukturovaný dialog

Název projektu: Dialogue between us

Registrační číslo: 2018-3-CZ01-K347-059820

Začátek projektu: 1. 1. 2019

Konec projektu: 30. 6. 2021

Účastníci projektu: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace (koordinátor projektu), Devonport High School for Boys, Academy Trust, Plymouth, Velká Británie.

Projekt Dialogue between us je zaměřený na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže.

Partneři zvolili legislativní postup shora dolů, to znamená setkání s europoslanci, národními poslanci a na závěr s lokálními členy zastupitelstev. Na konci projektu tak seznámí účastníci projektu s legislativou, svými poznatky a zkušenosti místní politiky s cílem upravit osvětlení, nebo navrhnout řešení na místní úrovni. Během první mobility se setkají v Bruselu s europoslanci, kteří mají na starost životní prostředí. Poté dojde k mezinárodnímu setkání v Praze, kde bude představeno téma na půdě Poslanecké sněmovny, Magistrátu města Prahy a Ministerstva životního prostředí. V průběhu mobility v Opavě a v Plymouth dojde k setkání s místními politiky.

V přípravné fázi projektu účastníci nastudují problematiku světelného smogu, seznámí se s dostupnou literaturou, legislativou, provedou sběr informací, měření, naměřené výsledky srovnají s celosvětovou databázi (Sky Quality Meter Database), zpracují a vyhodnotí výsledky, převedou je v grafy, provedou subjektivní pozorování oblohy, vyhledají možnosti nápravy (pouliční lampy, supermarkety, přechody pro chodce, památky, průmyslové areály, reklamní poutače a pouliční lampy u bytových domů, které svítí lidem přímo do ložnic), připraví prezentaci a argumenty pro diskuzi s politiky a setkání s partnerskou školou. Zajistí potřebnou publicitu projektu. Seznámí se s osobnostmi, politiky zapojenými do projektu a jejich práci. Vytvoří logo projektu.

V průběhu realizace mobilit pak dojde k samotnému setkání s politiky na půdě jednotlivých institucí, kdy součástí bude také prohlídka a seznámení se s prostředím, ve kterém politici pracují a jednají.

Po setkání provedou účastníci evaluaci, své zkušenosti budou publikovat v tisku, na webu školy, na blogu, dnech otevřených dveří, na setkání se spolužáky apod.

Cílem projektu je především setkat se s politiky na všech úrovních, zjištění, že takováto setkání jsou přínosná pro obě strany, kdy mladý člověk musí vnímat politiku jako nástroj pro změnu života k lepšímu. Pro politika je důležité, zjistit, jak je vnímán a jaký obraz vyvolává zvláště u kritické mládeže. Pokud jde o tematickou stránku, tak jde o nové téma, které v našich lokalitách nebylo řešeno a veřejnost má o něm velmi málo informací. Součástí projektu je také pracovní aktivita, pochůzky emisařů v lokalitách místa bydliště, monitoring a debaty s lidmi. Cílem projektu „Dialogue between us“ je rozšíření informovanosti o stavu světelného znečištění a možnostech ochrany a vzdělávání v oblasti přírodních věd.


Slezské gymnázium Opava je akreditovanou školou v programu Erasmus+ pro období 2021 – 2027

Slezské gymnázium Opava získalo akreditaci Erasmus+ v sektoru školního vzdělávání.  Škola má sestavený Plán Erasmus zaměřený na svůj další rozvoj a na realizaci vysoce kvalitních mobilit. Akreditace zjednodušuje administrativní proces podávání žádostí v programu Erasmus+ pro zahraniční mobility žáků a pedagogů.

Číslo akreditace: 2020-1-CZ01- KA120-SCH-094220

Pro naše žáky to znamená, že se v následujících letech mohou těšit na celou řadu mezinárodních příležitostí, například na týdenní vzdělávací pobyty na partnerských zahraničních školách, nabídky krátkodobých i dlouhodobých studijních stáží či setkání s našimi zahraničními kolegy, kteří navštíví Slezské gymnázium v rámci pracovních výměnných pobytů. Pro vyučující znamená akreditace možnosti dalšího vzdělávání, ať už v jazykové oblasti, nebo v odborné sféře.