Erasmus+ 2014–2020

Společné vzdělávání a sdílení zkušeností
na Slezském gymnáziu v Opavě

Název projektu: Společné vzdělávání a sdílení zkušeností na Slezském gymnáziu v Opavě

Projekty mobility osob Klíčová akce 1 (KA1)

Registrační číslo: projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077181

Začátek projektu: 1. 9. 2020

Konec projektu: 31. 12. 2021

Projekt Společné vzdělávání a sdílení zkušeností na Slezském gymnáziu v Opavě zvýší kvalitu poskytovaného vzdělávání na Slezském gymnáziu Opava, zvláště pak je prioritou podpořit a mentorovat výuku cizích jazyků. Cílem projektu je propojit výuku s novými aktivitami a podpořit mezipředmětové vztahy. Přivést pedagogy k užší, vzájemné spolupráci a výměně zkušeností. Hlavními plánovanými aktivitami jsou jazykové kurzy (7 mobilit) pro pedagogy nejazykáře a koordinátora projektu ve Spojeném království a dále pak jazykově-metodický kurz ve Francii (1 mobilita). Celkem se jedná o osm zahraničních mobilit.

Dlouhodobý přínos projektu se projeví v kvalitnější výuce cizích jazyků, důraz bude kladen zejména na učení se na straně studentů (learning), nikoliv na vyučování na straně učitele (teaching). Tento projekt kompletuje plán rozvoje školy a osobního rozvoje učitelů v oblasti cizích jazyků. Dále posiluje internacionalizaci školy, kdy z pohledu okrajového regionu je pro školu žádoucí a potřebná mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností.


Erasmus+, Reformy a systémy vzdělávání KA3 – Strukturovaný dialog

Název projektu: Dialogue between us

Registrační číslo: 2018-3-CZ01-K347-059820

Začátek projektu: 1. 1. 2019

Konec projektu: 30. 6. 2021

Účastníci projektu: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace (koordinátor projektu), Devonport High School for Boys, Academy Trust, Plymouth, Velká Británie.

Projekt Dialogue between us je zaměřený na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže.

Partneři zvolili legislativní postup shora dolů, to znamená setkání s europoslanci, národními poslanci a na závěr s lokálními členy zastupitelstev. Na konci projektu tak seznámí účastníci projektu s legislativou, svými poznatky a zkušenosti místní politiky s cílem upravit osvětlení, nebo navrhnout řešení na místní úrovni. Během první mobility se setkají v Bruselu s europoslanci, kteří mají na starost životní prostředí. Poté dojde k mezinárodnímu setkání v Praze, kde bude představeno téma na půdě Poslanecké sněmovny, Magistrátu města Prahy a Ministerstva životního prostředí. V průběhu mobility v Opavě a v Plymouth dojde k setkání s místními politiky.

V přípravné fázi projektu účastníci nastudují problematiku světelného smogu, seznámí se s dostupnou literaturou, legislativou, provedou sběr informací, měření, naměřené výsledky srovnají s celosvětovou databázi (Sky Quality Meter Database), zpracují a vyhodnotí výsledky, převedou je v grafy, provedou subjektivní pozorování oblohy, vyhledají možnosti nápravy (pouliční lampy, supermarkety, přechody pro chodce, památky, průmyslové areály, reklamní poutače a pouliční lampy u bytových domů, které svítí lidem přímo do ložnic), připraví prezentaci a argumenty pro diskuzi s politiky a setkání s partnerskou školou. Zajistí potřebnou publicitu projektu. Seznámí se s osobnostmi, politiky zapojenými do projektu a jejich práci. Vytvoří logo projektu.

V průběhu realizace mobilit pak dojde k samotnému setkání s politiky na půdě jednotlivých institucí, kdy součástí bude také prohlídka a seznámení se s prostředím, ve kterém politici pracují a jednají.

Po setkání provedou účastníci evaluaci, své zkušenosti budou publikovat v tisku, na webu školy, na blogu, dnech otevřených dveří, na setkání se spolužáky apod.

Cílem projektu je především setkat se s politiky na všech úrovních, zjištění, že takováto setkání jsou přínosná pro obě strany, kdy mladý člověk musí vnímat politiku jako nástroj pro změnu života k lepšímu. Pro politika je důležité, zjistit, jak je vnímán a jaký obraz vyvolává zvláště u kritické mládeže. Pokud jde o tematickou stránku, tak jde o nové téma, které v našich lokalitách nebylo řešeno a veřejnost má o něm velmi málo informací. Součástí projektu je také pracovní aktivita, pochůzky emisařů v lokalitách místa bydliště, monitoring a debaty s lidmi. Cílem projektu „Dialogue between us“ je rozšíření informovanosti o stavu světelného znečištění a možnostech ochrany a vzdělávání v oblasti přírodních věd.