Obor Gymnázium

  • Kód oboru: 79-41-K/41
  • Kategorie vzdělání: Čtyřletá gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku základní školy
  • Skupina oboru: Obecné vzdělávání (Gymnaziální) (Kód: 79)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Průběh a cíl vzdělávání

Slezské gymnázium poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém denním studiu. Vzdělávání je realizováno na základě Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP-G). Cílem je poskytnout žákům všeobecné vzdělání a především rozvíjet klíčové kompetence, tj. důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty. Klíčovými kompetencemi dle RVP- G jsou kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská a kompetence k podnikavosti.

Absolventi

Absolventi Slezského gymnázia jsou úspěšně přijímáni na všechny typy vysokých škol v České republice i v zahraničí a mají nejlepší předpoklady stát se úspěšnými profesionály ve zvolených studijních oborech. Disponují všeobecným vzděláním v přírodovědných a společenskovědních předmětech a schopností komunikovat minimálně dvěma světovými jazyky. Jsou zdravě sebevědomí, dokážou myslet samostatně a tvořivě, kriticky pracují s informacemi a efektivně využívají moderní informační technologie. Umí se orientovat v mezilidských vztazích i společenském dění a jsou připraveni přispívat ke kultivaci občanské společnosti.