Ochrana osobních údajů

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Zámecký okruh 29, 746 01 Opava, IČO: 47813075 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje Slezské gymnázium zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Slezské gymnázium zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Slezského gymnázia informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Slezským gymnáziem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Slezským gymnáziem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Slezským gymnáziem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Slezským gymnáziem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a Slezskému gymnáziu;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Slezskému gymnáziu uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Testování tělesné zdatnosti (2022) – Informace pro žáky 2. r. a jejich zákonné zástupce

Pověřenec pro ochranu osobních údajů od 1. 1. 2024

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142,
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mailpetr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701