Výchovna a kariérová poradkyně

Mgr. Lenka Weiglhoferová

E-mail: weiglhoferova.lenka@sgopava.cz

Tel: 553 710 542 / kl. 504

 • zpracovává každoročně plán práce výchovného poradce
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry
 • koordinuje práci s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných, zprostředkovává jejich vstupní a průběžnou diagnostiku ve školských poradenských zařízeních, eviduje zpracování individuálně vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory a jejich plnění; zajišťuje integraci těchto žáků do třídních kolektivů
 • eviduje a shromažďuje doporučení specializovaných pracovišť (PPP, SPC)
 • poskytuje metodické vedení ostatním pedagogům při práci s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a žáky nadanými
 • v rámci kariérového poradenství poskytuje individuální i skupinové konzultace týkající se studia – výběr seminářů z nabídky volitelných předmětů, testy osobnostní, testy profesní orientace, informace o studiu na VŠ v ČR i v zahraničí, na VOŠ, příprava na přijímací pohovor, zpracování motivačního dopisu a potřebné dokumentace, příprava portfolia pro potřeby přijímací řízení na VŠ, informace o pracovním trhu a možnostech následného studia, schůzky se zástupci vzdělávacích agentur a vysokých škol, informace o veletrhu Gaudeamus, přijímací testy SCIO – Národní srovnávací zkoušky, Učitelské noviny s výčtem VŠ aj.
 • nabízí konzultace jak samotným žákům, tak také zákonným zástupcům
 • ve spolupráci s metodičkou školní prevence řeší výchovné a vzdělávací problémy (absence, sociálně patologické jevy, vztahy ve třídě, vztahy mezi žáky a učiteli, poradenská podpora žákům při zvládání školních, rodinných či osobních nesnází aj.), zaměřují se také na strategii předcházení školní neúspěšnosti
 • po skončení přijímacího řízení zpracovává databázi přijatých studentů (škola, fakulta, obor), statistické informace zprostředkuje na web školy
 • předává odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami ostatním pedagogům školy
 • vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah (případně i obsah) činnosti VP
 • spolupracuje se specializovanými pracovišti či odborníky v rámci rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb