Tělesná výchova

Výchova k FAIR PLAY jako součást tělesné výchovy

Co je cílem 

 • zdokonalování základních pohybových dovedností v tělovýchovných a sportovních činnostech
 • zprostředkování základních poznatků z tělesné kultury žákům
 • formování kladných postojů žáků k pohybovým aktivitám ve smyslu orientace na zdravý způsob života 
 • zdůvodnění kompenzačního a zdravotního významu tělesné výchovy 
 • rozvíjení estetického cítění a vkusu v pohybových činnostech

Jak učení probíhá

 • výuka probíhá ve sportovní hale Slezského gymnázia, která disponuje horolezeckou stěnou, posilovnou, zrcadlovým sálem a dvěma oddělenými hřišti
 • v rámci výuky žáci absolvují lyžařský nebo snowboardový kurz, cyklistický kurz, plavecký výcvik
 • žáci se účastní sportovních soutěží, ve kterých dosahujeme významných úspěchů na republikové úrovni
 • žáci mají možnost navštěvovat sportovní zájmové kroužky, např. volejbal nebo pódiové skladby

Vazba na reálný život

 • vede žáky k osvojení základních pohybových dovedností
 • podporuje sportovní činnosti v týmech 
 • vede žáky k zásadám chování v duchu fair play
 • vede žáky k tomu, aby na základě vědomostí z tělesné výchovy trvale zařazovali do svého života vhodné sportovní aktivity jako podporu vlastního zdraví a zdravého životního stylu