Školní metodička prevence

Mgr. Kamila Tkáčová

E-mail: tkacova.kamila@sgopava.cz

Tel: 553 710 542 / kl. 505

 • vytváří preventivní program školy, koordinuje a kontroluje jeho realizaci včetně metodického a odborného vedení pedagogických pracovníků školy
 • koordinuje a zajišťuje aktivity školy zaměřené na prevenci předcházení školní neúspěšnosti, záškoláctví, závislostí, vandalismu, rasismu, sexuálního zneužívání, násilí, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování, ostrakismu, šikany, kyberšikany a dalších sociálně patologických jevů
 • provádí šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování (viz výše), poskytuje konzultace či poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, ve spolupráci s třídním učitelem zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště
 • vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence – orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, zdravotnická zařízení, orgán sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR, centra krizové intervence aj.
 • zajišťuje informovanost žáků a zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc mladistvým při problémech se závislostí či jinými sociálně patologickými jevy
 • ve spolupráci s třídními učiteli i ostatními pedagogy podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě i ve škole
 • mapuje a vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování
 • se studenty pracuje formou konzultací individuálních i skupinových
 • v rámci osobnostně sociální výchovy připravuje ve spolupráci s ostatními pedagogy školní i mimoškolní aktivity zaměřené na podporu občanské společnosti a rozvoje silných stránek žáků (studentský parlament ZIP, projekt Emise, Televize SGO apod.)
 • organizuje a koordinuje adaptační kurz pro žáky 1. ročníku s cílem podpořit pozitivní vztahy v třídním kolektivu
 • koordinuje aktivity zaměřené na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu, na integraci žáků/cizinců
 • věnuje se prevenci v oblasti zdravého životního stylu a duševního zdraví (práce pro speciální mateřskou školu Eliška, projekt Help P3 zaměřený na poruchy příjmu potravy, projekt Metanoia směřující k otázkám závislostí a jejich náprav včetně well-beingu apod.)
 • poskytuje krizovou intervenci