Matematika

V každé jednotlivé přírodní nauce lze najít jen tolik
skutečné vědy, kolik je v ní matematiky.

Immanuel Kant

Co je cílem

 • Žáci se naučí řešit logicky matematické problémy zadané standardně i nestandardně.
 • Naučí se používat moderní matematický software (Geogebra, Desmos, Wolfram Alpha) za účelem konkretizace a názornosti vybraných částí matematiky.
 • Pro zájemce nabízíme širokou škálu matematických seminářů (dvouletý „rozšiřující“ seminář, jednoletý „upevňující“ seminář a Seminář z vysokoškolské matematiky).

Profil absolventa

 • Kurz matematiky je zakončen maturitní zkouškou ve společné části (písemný test) nebo v profilové části (ústní zkouška).
 • Absolvent je připraven složit maturitní zkoušku z matematiky a ucházet se o studium na vysoké škole, kde je matematika povinná.
 • Absolvent semináře z vysokoškolské matematiky je připraven bez problémů zvládnout učivo matematiky v prvním ročníku na VŠ.

Jak učení probíhá

 • Výuka probíhá kromě jiného ve výukovém programu Techambition, což je virtuální prostředí, které aktivně podporuje konstruktivistickou výuku matematiky.
 • Žáci jsou vedeni k využívání moderních technologií (tablety, počítače atp.) a matematických softwarů, protože věříme, že to je cesta budoucnosti matematiky.

Vazba na reálný život

 • Matematika je nazývána matkou věd, protože tvoří důležitou podpůrnou část pro veškeré lidské bádání.
 • Díky matematice si budete schopni ověřit, zda jste schopni platit úroky z půjčky, kterou si berete, zjistit, kolik vody se vejde do vašeho akvária, ověřit si, jestli zdi, které stavíte, opravdu svírají pravý úhel.
 • Matematika se vyskytuje ve studijních plánech mnoha oborů na vysokých školách, což je rozhodně také důvodem, proč ji musí gymnazista vnímat jako důležitou vědu.

Math Facts

Věděli jste, že

 • největší pojmenované číslo se jmenuje Googleplex?
 • přímka je vlastně kružnice s nekonečným poloměrem?
 • nekonečna mohou být různě veliká (např. 2>∞2)?
 • mezi dvěma čísly na číselné ose lze vždy najít nekonečně mnoho jiných čísel?
 • k výuce matematiky patří neodmyslitelně logika, a proto matematika tvoří nezbytný základ i pro informatiku?
 • existují matematické problémy, které člověk už tisíce let nedokáže jednoduše matematicky vyřešit (např. rozdělit libovolný úhel na tři stejné díly pouze s pomocí kružítka a pravítka)?

Chceš-li matematice porozumět, přijď mezi nás, na SGO!