Český jazyk a literatura

Shakespeare by mohl češtině závidět nádherný humor a hudebnost.
Martin Hilský

Profil absolventa výuky předmětu Český jazyk a literatura

Žáci

 • upevňují svou znalost pravopisu a tvarosloví, orientují se ve stavbě věty a souvětí 
 • rozlišují jazykové prostředky vhodné pro jednotlivé funkční styly
 • uplatňují získané dovednosti při tvorbě slohových prací (vlastních stylistických výstupů)
 • mají rozhled po české i světové literatuře
 • dokáží interpretovat umělecký i neumělecký text, rozšiřují vlastní čtenářskou gramotnost 
 • nalézají v četbě informace, poučení a estetický prožitek
 • mohou rozšiřovat své znalosti a kompetence v Jazykovém a literárním semináři

Jak probíhá výuka předmětu

Žáci

 • pracují s učebnicemi českého jazyka a literatury, nedílnou součástí je práce s vybranými texty v čítankách
 • zapojují se do třídních projektů zaměřených na výuku národního jazyka nebo naší literatury
 • účastní se soutěží (jazykových, literárních, přednesových apod.)
 • absolvují exkurze (Památník Petra Bezruče, příležitostné výstavy SZM, programová nabídka festivalů Bezručova Opava a Další břehy, …)
 • si mohou vybrat některou volnočasovou aktivitu zaměřenou na poznávání literárního díla (Fan Night, 24 hodin s knihou, …)

Vazba na reálný život

Žáci

 • zkvalitní své vyjadřování v národním jazyce, a to slovem i písmem
 • vědí, jak správně stylizovat vlastní projev v mluvené a psané podobě tak, aby odpovídal požadavkům funkčního stylu
 • získají rozhled po české i světové literární produkci, především ve vazbě na tu současnou
 • umí komunikovat za dodržování pravidel asertivity
 • rozumí textu, poradí si s vyjadřováním v médiích (projekt Studenti čtou a píší noviny apod.)
 • vyhodnocují relevantnost a nosnost informací, zkvalitňují svou mediální gramotnost