Oznámení o konání voleb do školské rady

Ředitelka Slezského gymnázia, Opava, p. o., v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb., § 167 a na základě volebního řádu školské rady schváleného radou Moravskoslezského kraje vyhlašuje volby do školské rady Slezského gymnázia za

a) zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky na 18. dubna 2023 v době od 8.00 do 11.00 pro zletilé žáky a od 16.00 do 17.00 pro zákonné zástupce nezletilých žáků,

b) pedagogické pracovníky na 18. dubna 2023 v době od 15.00 do 15.30 v učebně č. 206.

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, mohou podávat písemné návrhy kandidátů do voleb do školské rady. Tyto návrhy, ale i potvrzení těchto kandidatur posílejte emailem na adresu reditelka@sgopava.cz do 10. 3. 2023. 

Prozatimní kandidáti do školské rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky zletilé jsou:

  • MUDr. Eva Sehnálková – lékařka
  • Mgr. Petr Valeček – OSVČ 
  • MUDr. Cyril Vojtek – lékař
  • Mgr. Přemysl Král – státní zaměstnanec

Za každého nezletilého žáka je oprávněn k volbě jedním hlasem kterýkoliv ze zákonných zástupců, tzn. při vyšším počtu sourozenců docházejících do téže školy má jejich zákonný zástupce přiměřený počet hlasů. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním.

Složení volební komise:

Mgr. Vladimír Mikulík – předseda, Mgr. Veronika Pilavková a Mgr. Kamila Tkáčová